POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Associació Triple Step, C.I.F.: G66840844, informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls hi puguin requerir o que es puguin obtindré amb la ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació Triple Step informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’ esmentat fitxer. 

La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l' esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de l’Associació Triple Step a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per l’Associació Triple Step o per qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per l’Associació Triple Step, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte. 

Si ho desitja pot dirigir-se a l’Associació Triple Step a través del  correu electrònic info@triplestep.cat, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L’Associació Triple Step es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, l’Associació Triple Step. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

PROTECCIÓ DE DADES

L’Associació Triple Step trata los datos de sus clientes garantizando en todo caso la privacidad y la confidencialidad con objeto de otorgar la mayor protección posible a sus derechos fundamentales como ciudadano de la Unión Europea. En ese sentido le ofrecemos la información necesaria de acuerdo a lo dispuesto en el art.º 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril de 2016, Relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que Respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos.

1. RESPONSABLE

2. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

No es preceptivo para el responsable.

3. FINALIDADAD DEL TRATAMIENTO

3.1. Información de Servicios

Información sobre los servicios requeridos a través del formulario web por el propio interesado

Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado.

Datos obligatorios: 

Los datos solicitados en el formulario son de carácter obligatorio. Sin ellos no es posible dar respuesta a la petición.

3.2.- Fines de Marketing y publicidad

Los datos aportados por el usuario podrán ser utilizados por el responsable para enviar publicidad al interesado sobre sus productos y servicios.

Legitimación: Consentimiento otorgado por el interesado.

Datos obligatorios

Los datos aportados son necesarios para la finalidad del tratamiento. Sin ellos no es posible su ejecución.

4.- DESTINATARIOS DE LOS DATOS

Los datos personales que el interesado introduce en el formulario son utilizados únicamente por TRIPLE STEP sin que se cedan a  terceros.

5.- PROCEDENCIA DE LOS DATOS

TRIPLE STEP obtiene los datos para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento del propio interesado.

6.- PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

TRIPLE STEP  conservará sus datos a los efectos de la finalidad  de requerimiento de información durante el periodo de 90 días.

A los efectos de fines de publicidad de servicios semejantes los datos se conservarán durante un plazo máximo legal necesario para la defensa de los intereses legales de la compañía ante posibles acciones legales. No obstante los datos quedarán bloqueados únicamente a los efectos antes citados en el plazo de un año desde su captación.

7.- CONSENTIMIENTO

TRIPLE STEP obtiene el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos respecto de las finalidades descritas en este documento mediante su aceptación libre, específica a cada finalidad, informada e  inequívoca a través del formulario de contacto de la web.

El Interesado podrá consentir el tratamiento de los datos para cada finalidad de forma independiente, así como retirar su consentimiento en cualquier momento para cada una de las finalidades.

La retirada del Consentimiento por parte del interesado de un tratamiento concreto no afectará a la licitud del tratamiento de datos realizado con anterioridad a esa decisión.

8.- EJERCICIO DE DERECHOS

6.1.- El interesado podrá en cualquier momento ejercitar sus derechos en la forma establecida en la normativa sobre protección de datos. Específicamente podrá:

  • Revocar en cualquier momento la autorización concedida para el tratamiento de sus datos.
  • Ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, minimización y portabilidad, así como a no ser objeto de decisiones automatizadas.

Para ejercitar sus derechos deberá dirigirse por escrito al Responsable del Fichero a través de la siguiente dirección de correo electrónico:

ejercicioderechos@protectordedatos.com

6.2.- Asimismo el interesado puede, si lo desea y para salvaguardar sus derechos, dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio en 28001 de Madrid, Cl Jorge Juan nº 6.

9.- DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES

No se adoptan por el responsable del fichero decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles con los datos personales aportados por el usuario.

10.- TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

No se contempla por el responsable del fichero la transferencia internacional de datos del interesado.